Beşiktaş'tan önemli karar | Piyasa haberleri

Beşiktaş Futbol sermayesini %250 artırma kararı aldı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ sermayesini %250 artırma kararı aldı.

KAP'a yapılan açıklamaya göre, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, 1,2 milyar TL olarak belirlenen sermaye sınırı dahilinde Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı 240 milyon TL olup, Peşin ödenecek (ödenmiş) olup, 600 milyon TL'nin (%250) 840 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verildi.

Basın bülteninde şu bilgilere yer verildi:

“Mevcut üyelerin yeni pay alma hakları (ön alım hakkı) sınırlandırılmayacak olup, beheri 0,01 TL nominal değerli paylar 1 lot (100 adet) nominal değeri olan 4,00 TL'den kullanılacaktır. ) payların, yeni pay alma hakkı açısından,

Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek paylara ilişkin olarak; (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu payların, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu payların ihracı,

Nakit olarak artırılan 600.000.000.-TL'lik sermayeyi temsil eden payların 1.500.000.-TL'lik nominal değeri (A) Grubu nama yazılı paylardan, 598.500.000.-TL'lik nominal değerdeki kısmı ise ihraç edilecektir. (B) Grubu hamiline yazılı paylara,

Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek (A) grubu paylar borsada işlem görmeyen, (B) grubu paylar ise “borsada işlem gören” olacaktır.

Yeni pay alma hakkından yararlanma süresi 15 (onbeş) gün olarak belirlenecek ve bu sürenin son gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde, yeni pay alma hakkından yararlanma süresi 15 (onbeş) gün olarak sona erecektir. ertesi iş gününün akşamı,

Yeni pay alma hakkının kullanılmasının ardından kalan paylar Borsa İstanbul A.Ş.'ye satılacak. Satış Takviminde ilan edilecek tarihlerde nominal değerden az olmamak üzere 2 (iki) iş günü süreyle. Tasarruf sahiplerine duyuru. Birincil Piyasada belirlenecek fiyattan satılmak,

Borsa İstanbul A.Ş. Dönem içinde Birincil Piyasada satılamayan payların bulunması durumunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili duyurular uyarınca gerekli işlemler yapılarak 6 iş günü içinde satılamayan payların 25'inci maddesi çerçevesinde iptali sağlanır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı özsermaye duyurusu,

Sermaye artırımı sonrasında ihraç edilecek paylar, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun kaydileştirmeye ilişkin kuralları çerçevesinde hissedarlara nama yazılı pay olarak dağıtılacak ve yeni pay alma hakları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirmeye ilişkin hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine nama yazılı pay olarak dağıtılacak. kaydileştirme sisteminin esasları,

Bu karara konu olan ödenmiş sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin olarak Sermaye Payları Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca hazırlanan ekte yer alan “Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin rapor” Piyasalar Kurulu (VII-128.1) ve Türk Ticaret Kanunu (Türk Ticaret Kanunu'nun 457. maddesi uyarınca hazırlanan tebliğ kabul edildi,

Sermaye artırımı işlemi için Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanması

Sermaye artırımı için gerekli onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurmak,

Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank – İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlara verilecek başvuru, yazışma ve belge ile benzeri bilgilerin hazırlanması, imzalanması ve kurumların talep edeceği ek bilgi ve belgeler de dahil olmak üzere bu bilgi ve belgelerin takibi İlgili makam ve dairelerde iş ve işlemlerin tamamlanması, yürütülmesi ve tamamlanması, sermaye artırımına ilişkin mevzuat değişikliğinin tescil ve tescili de dahil olmak üzere bu sermaye artırımı süreci kapsamındaki tüm iş ve işlemleri yürütmek, Tebliğ'in 25/2 maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında ilgili ticaret sicili. “Sermaye artırımı ile Şirket tarafından kullandırılan toplam fon miktarının TTSG'de ilan edilmesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanması konusunda Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine ve bu hususta yetkilendirilenlerin yetkilendirilmesine oybirliğiyle karar verildi. Yukarıda belirtilen hususlarda Şirketin temsiline katılanlardan herhangi ikisinin müşterek imzası vardır.”


etiketler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir